Skip to content

Privacyverklaring AV Clytoneus

AV Clytoneus, gevestigd aan Waardsedijk 29, te Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens AV Clytoneus

Tim Valentijn, bestuurslid, is de Functionaris Gegevensbescherming van AV Clytoneus. Hij is te bereiken via timvalentijn@clytoneus.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AV Clytoneus verwerkt je persoonsgegevens doordat je hebt aangegeven lid te willen zijn van onze vereniging. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Indien van toepassing jury niveau, opleidingsniveau trainersopleiding, functie binnen de vereniging.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij in principe niet. Zijn er zaken (medisch of anderszins) die voor ons als vereniging goed zijn om te weten, dan nemen wij contact met je op om afspraken te maken hoe daar zorgvuldig mee om te gaan en te bespreken wie op de hoogte moet zijn van die gegevens.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Clytoneus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het administreren dat je lid bent van onze vereniging en de daarbij horende koepel (de Atletiekunie, de Koninklijke Wandelbond Nederland, de Nationale Triathlon Bond) (het uitvoeren van een overeenkomst);
 • het automatisch factureren van de contributie en afdracht aan de desbetreffende koepel (het uitvoeren van een overeenkomst);
 • het aanschrijven ten behoeve van het verrichten van vrijwilligerswerk zoals vastgesteld door de ALV in 2016 (een gerechtvaardigd belang);
 • om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden en activiteiten van de Atletiekunie, triathlon bond en Koninklijke wandelbond (uitvoeren van een overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven (toestemming van betrokkene, uitschrijven is mogelijk).

Delen van persoonsgegevens met derden

AV Clytoneus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. AV Clytoneus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beeldmateriaal

Tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten worden foto’s en video’s gemaakt voor trainingsdoeleinden, en voor promotiedoeleinden. Wil je niet op beeldmateriaal worden vastgelegd dan vragen wij je dat zelf aan te geven. Mocht je dan toch beeldmateriaal van jezelf tegenkomen dan zullen wij dat op jouw verzoek verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het eerder vermeld adres kun je hierover contact met ons opnemen. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Verdere ontwikkeling van het Privacybeleid van AV Clytoneus

Er wordt hard gewerkt aan het AVG-proof zijn van AV Clytoneus. Wij zullen dit beleid de komende tijd verder handen en voeten geven. Mocht je tips of opmerkingen hebben dan kun je dat doorgeven aan de FG-functionaris van het bestuur.

De FG-functionaris namens het bestuur van AV Clytoneus.

Datum: 24 mei 2018